Política de privacitat

1. PRINCIPALS PREMISES RESPECTE A LA PRIVACITAT DE L’USUARI I LA PROTECCIÓ DE DADES
Per a nosaltres la privacitat dels usuaris i la protecció de les seves dades es consideren drets humans.
Tenim el deure de tractar amb cura a les persones dins de les nostres dades.
Les dades són un passiu i només han de ser recollides i processades quan sigui absolutament necessari.
No ens agrada l’spam. Per això, mai vendrem, llogarem, distribuirem ni publicarem la teva informació personal.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES
Identitat: Fira d’Igualada
CIF/NIF: G58010141
Adreça postal: Carrer de les Germanes Castells, 25, 08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 04 01 02
Correu electrònic: general@firaigualada.org
Contacte protecció de dades i privacitat: Rosa Plassa

3. FINALITAT
3.1 Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A Fira Igualada tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de:

3.1.1 Site Visitation Tracking (Google Analytics)

Igual que la majoria de llocs web, utilitzem Google Analytics (GA) per rastrejar la interacció de l’usuari. Utilitzem aquestes dades per a determinar el nombre de persones que utilitzen la nostra web i per a comprendre millor com troben i utilitzen les nostres seccions dins del lloc web.
Encara que GA registra dades com la ubicació geogràfica, el dispositiu, el navegador d’Internet i el sistema operatiu, aquesta informació no és usada per Fira d’Igualada en l’elaboració de perfils o en cap altre tractament. No som capaços d’emprar aquestes dades per a identificar personalment a l’usuari. GA també guarda la IP de l’usuari, dada amb la que sí que podríem identificar-lo personalment, però Google no ens dona accés a això.
Des de Fira d’Igualada considerem a GA com un processador de dades de tercers (veure Epígraf 5).
GA utilitza cookies, que estan especificades en les guies de desenvolupadors de Google. Des habilitant l’ús d’aquestes cookies al navegador de l’usuari, s’aturarà el seguiment d’arreu de la seva visita a les pàgines d’aquest lloc web.

3.1.2 Gestionar la tramesa de la informació que ens sol·licitin

La sol·licitud d’informació o resolució de dubtes s’ha de fer mitjançant l’enviament d’un mail a: info@firaigualada.org
Les dades es rebran en un compte de correu de Fira d’Igualada i seran emmagatzemades, podent ser usades per a facilitar resposta als dubtes consultats, informació sobre serveis, pressupostos i / o accions comercials. Aquests correus i les dades contingudes no es traspassaran a tercers.
NOTA: Com a usuari, evita introduir en el camp de text dades personals o sensibles, ja que no és un camp pensat per a aquesta finalitat i Fira d’Igualada no disposa de mitjans per a verificar-los en aquest sentit.

3.2 Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades.

4. LEGITIMACIÓ
D’acord amb el nostre negoci i els nostres sistemes informàtics, aquest lloc web està dissenyat per a complir amb les següents lleis nacionals i internacionals pel que fa a la protecció de dades i la privacitat de l’usuari:
EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR) UE 2016/679
El compliment d’aquest lloc web amb la legislació anteriorment indicada implica que probablement també és compatible amb les lleis de protecció de dades i la legislació de privacitat d’usuari establerts a molts altres països i territoris. Si no està segur de si aquest lloc web compleix amb la legislació específica sobre protecció de dades i privacitat d’usuari del seu país de residència, s’ha de posar en contacte amb el nostre responsable en protecció de dades i privacitat (detalls en epígraf 2) per als aclariments pertinents .

5. DESTINATARIS
Utilitzem un servei de tercers (Amazon Web Services, Inc a través de les seves filials i sucursals a la Unió Europea) per al procés o l’emmagatzematge de les dades en el nostre nom. Aquest servei de tercers actua en aquests casos com a encarregat de les dades.
Altres:
Google Analytics (Privacy policy): Veure detalls en epígraf 3, apartat 3.1.1 i en les nostres polítiques de cookies.

6. DRETS
6.1 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Fira d’Igualada estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva suspensió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Fira d’Igualada deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

6.2 Com pot posar-se en contacte amb nosaltres per a executar els seus drets?
Hi ha diversos mètodes de contacte perquè un usuari pugui exercir els seus drets sobre el tractament que Fira d’Igualada fa de les seves dades personals. Pot realitzar-se una petició per escrit, de manera presencial o mitjançant el correu info@firaigualada.org
També pot realitzar una petició per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (ARCO) mitjançant el formulari de contacte que Fira d’Igualada té a disposició dels interessats. Per a poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (ARCO), l’interessat que es posi en contacte amb Fira d’Igualada haurà de ser capaç de demostrar la seva identitat per tal que el responsable del tractament de les dades pugui verificar-les segons les dades emmagatzemades. Com a responsables del tractament de les dades facilitades en formularis d’aquest lloc web, davant de qualsevol notificació per part de l’usuari amb la finalitat d’exercir algun dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició sobre les seves dades personals, Fira d’Igualadai informarà a l’interessat sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini màxim d’un mes (es pot estendre dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes i informant d’aquesta ampliació dins el primer mes).

7. PROCEDÈNCIA
Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l’interessat les faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.
La política de cookies que utilitza el lloc web estan detallades in situ i només es guardaran en el navegador després d’haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l’usuari des de l’eina que la mateixa WEB proporciona.

8. BRETXES DE SEGURETAT
Fira d’Igualada informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.
9. MESURES DE SEGURETAT
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris i que els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.